Even geduld aub...
       ... een blijvende goede reputatie 
 ... werken vanuit klantbehoefte
                 ... beheers de processen

Strategische thema's

Langs de lijn van strategische thema's worden ontwikkelkansen benut. Pragmatisch en feitelijk. Samen met mensen. Eenvoud is de norm. Deze 15 strategische thema's komen telkens in de cyclus van 100 dagen voorbij. Telkens worden 3 strategische thema's gekozen om in 100 dagen uit te werken. Op deze manier is de ondernemning zich telkens aan te ontwikkelen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDENTITEIT en haar 5 strategische thema’s

Fundament| dromen waarmaken

·         Met duidelijkheid over het besturingsmodel tussen strategisch beleid, toezicht, uitvoering en betrokkenheid van belanghebbenden.

·         Met duidelijkheid over de belangrijke kernwaarden, ambities en strategische doelen en keuzes.

Kennis en kunde | de kern van de zaak

·         Met duidelijkheid over hoe de onderneming waarde creëert, levert en te gelde maakt.

·         Met duidelijkheid over de proceseigenaren, (interne) kwaliteiten en aandachtspunten.

·         Met duidelijkheid over talenten en ontwikkelprogramma’s.

Strategieontwikkeling | vooruitkijken en bijsturen

·         Met duidelijkheid over het ondernemingsmodel en onderneming-inrichting.

·         Met duidelijkheid over de beleids- en uitvoeringsplannen.

·         Met duidelijkheid over de besluitvorming met bijbehorende communicatie.

Reputatie | werken aan een blijvende goede reputatie

·         Met duidelijkheid over hoe de onderneming gezien wil worden in de markt/ maatschappij.

·         Met duidelijkheid over hoe klantbeoordelingen bijdragen aan betere prestaties.

Toekomstgericht ondernemen | de basis op orde

·         Met duidelijkheid over de financiële en fiscale toestand om duurzaam (winstgevend) te ondernemen.

·         Met duidelijkheid over het vermogen om aan toekomstige verplichtingen te voldoen.

·         Met duidelijkheid over inzicht in de rendementsbijdrage op product- en klantniveau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARKTPOSITIE en haar 5 strategische thema’s

Marktgericht | van buiten naar binnen

·         Met duidelijkheid over de verschillende belanghebbenden, hun individuele belangen en onderlinge afhankelijkheden.

·         Met duidelijkheid over samenwerkingen in de keten om kosten te reduceren of om het kwaliteitsniveau te verbeteren.

·         Met duidelijkheid over de marktbewerking en met welke boodschap/belofte (onderscheidende vermogen).

Product-Marktcombinaties | een optimale verdiencapaciteit

·         Met duidelijkheid over de marktsegmentatie en hun karakteristieken en behoeften.

·         Met duidelijkheid overde belofte aan de klant (waarde propositie) per PMC.

·         Met duidelijkheid overde marketing en uitvoeringsprocessen per PMC.

Klantgerichtheid | werken vanuit de klantbehoefte

·         Met duidelijkheid over de (commerciële) kansen bij klanten/cliënten en prospects.

·         Met duidelijkheid over de commerciële activiteiten en doelstellingen (KPI’s).

·         Met duidelijkheid overde mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren.

Wet- en regelgeving | in control blijven

·         Met duidelijkheid over de vigerende wet- en regelgeving per PMC.

·         Met duidelijkheid over de rolverdeling voor het naleven van wet- en regelgeving.

·         Met duidelijkheid over de relevante risico's en de impact hiervan op de verschillende doelstellingen.

·         Met duidelijkheid over de handelswijze in het geval van bedrijfsincidenten en bij issues op het gebied van informatiebeveiliging/privacy.

Innovatiekracht | succesvol innoveren

·         Met duidelijkheid over de relevante markt-, technologische, bedrijfseconomische, fiscale ontwikkelingen (kansen en bedreigingen).

·         Met duidelijkheid overde trends en mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen, proces- of productverbeteringen.

·         Met duidelijkheid overde rolverdeling binnen het innovatieproces en fiscale stimuleringsmaatregelen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UITVOERING en haar 5 strategische thema’s

Leiderschap en cultuur | kernwaarden in de praktijk

·         Met duidelijkheid over de omgangsvormen, afspraken en na te leven procedures.

·         Met duidelijkheid over deeigen prestaties en afdelingsprestaties.

·         Met duidelijkheid over hoe kernwaarden doorwerken in werving- en selectie, marketing en andere uitvoeringsprocessen.

Procesoptimalisatie | beheers de processen

·         Met duidelijkheid overde verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het team.

·         Met duidelijkheid wie, wanneer en waar over besluit en communiceert.

·         Met duidelijkheid over onnodige activiteiten en kosten (oftewel: verspilling) en hoe deze tegengegaan worden.

Digitale transformatie | automatiseer de processen

·         Met duidelijkheid overde administratieve processen en hoe deze zijn/worden geautomatiseerd en gedigitaliseerd.

·         Met duidelijkheid over deverbetering van IT ondersteuning van de (kritische) processtappen.

·         Met duidelijkheid overhoe IT voorzieningen gebruiksvriendelijk en functioneel te gebruiken zijn.

·         Met duidelijkheid over de IT beheerprocessen (voor vragen, incidenten, wijzigingsverzoeken) en de contracten met leveranciers en dienstverleners.

Managementinformatie | van verantwoorden naar voorspellen

·         Met duidelijkheid over de betrouwbaarheid van betrouwbare gegevensverwerking.

·         Met duidelijkheid over betrouwbare toekomstgerichte managementinformatie (voorspellend karakter).

·         Met duidelijkheid over een eenvoudige KPI-boom waar operationele doelen logisch verbonden zijn aan de strategische doelen.

·         Met duidelijkheid over de overlegstructuren en communicatiekanalen.

Duurzame inzetbaarheid | strategisch plannen van personeel

·         Met duidelijkheid over de tevredenheid van de medewerkers,

·         Met duidelijkheid over het functioneren van medewerkers en hun ontwikkelkansen.

·         Met duidelijkheid over het blijvend binden en boeien om hen duurzaam inzetbaar en betrokken te houden.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap