Even geduld aub...

Projecten uitgelicht

Van strategische thema's naar projecten en producten. Veel kleine stapjes maken samen een grote.

Werken aan een lerende organisatie die zich zelf (door) ontwikkelt gaat niet vanzelf. Bij Jongbloed Strategen helpen wij u leren ontwikkelen. Eerst in een klein comité om kennis en ervaring op te doen om het vervolgens te verankeren in de werkprocessen. Aan de hand van concrete projecten werken we samen aan de ontwikkeling van uiteenlopende onderwerpen. Hieronder een handgreep van de uitgevoerde projecten uit de bestaande praktijk:

Ontwikkelen van een strategieplan | telkens een cyclus van 100 dagen 

Projecten op het gebied van strategie houden veelal in het uitvoeren van een SWOT analyse om vervolgens de routekaart te bepalen. Op basis van de identiteit van de onderneming, haar sterke maar ook ontwikkelpunten en haar marktpositie is een ontwikkelplan opgemaakt gericht op de stip op de horizon. Het ontwikkelplan liet zien dat het productieproces beter moet aansluiten op het marketing- en verkoopproces. Andere stuurinformatie is ingezet om tot een andere productie/voorraadsturing te komen. Verspillingen zijn aantoonbaar verminderd.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Implementatie van prestatie- en risicomanagement | kansen niet onbenut laten

Projecten op het gebied van prestatie- en risicomanagement houden veelal in het invoeren van een zogenaamde Plan-Do-Check-Act cyclus. Hoewel het in veel gevallen als een verplicht nummertje voelt, is de implementatie van risicomanagement gecombineerd met prestatiemanagement – letterlijk – een waardevol instrument. (Reputatie)schade, boetes en claims blijven meer bespaard en (onnodige) fouten worden minder snel en vaak gemaakt waardoor de kwaliteit van het productie-/dienstverleningsproces aanzienlijk stijgt.  

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Operationele aansturing en borging | het begint met eigenaarschap

Projecten op het gebied van operationeel aansturen houden veelal in het organiseren van projectactiviteiten en het activeren van teamleden. Met kennis en ervaring worden projecten van papier naar acties omgezet. De opgedane ervaring met de nieuwe werkwijze tijdens de projectfase wordt overgedragen aan de collega’s van de verschillende afdelingen. Jongbloed Strategen zijn pragmatische professionals. Wij worden ingezet voor projectmanagement of interim-management opdrachten.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Procesmanagement | start-tot-einde (E2E) processen 

Projecten op het gebied van procesmanagement houden veelal in het ontwerpen en invoeren van een nieuwe werkwijze op basis van nieuwe start-tot-einde processen. Procesoptimalisatie waarbij de klantvraag aan de basis ligt. Mensen en middelen staan opgesteld om kwaliteit te leveren. Alles is erop gericht om een product/dienst op te leveren die voldoet aan de klanteisen. Kwaliteit is geen daad, maar het is een gewoonte.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Informatiemanagement | efficiency en effectiviteit in je werk

Projecten op het gebied van informatiemanagement houden veelal in het voorzien van informatie aan gebruikers afgestemd op hun informatiebehoefte en gebruikmakend van ICT voorzieningen. Naast mensen en middelen is informatie een belangrijke bouwsteen om te ondernemen. Te vaak is informatie niet beschikbaar en/of niet betrouwbaar zodat er onjuiste beslissingen worden genomen of het werk niet kan worden uitgevoerd. Goed informatiemanagement zorgt ervoor dat in de informatiebehoefte wordt voorzien. Informatie om te verantwoorden, informatie om aan het werk te beginnen en toekomstgerichte informatie met een voorspellende waarde om te sturen.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Strategisch Personeelsplanning | duurzame inzetbaarheid

Projecten op het gebied van Duurzame inzetbaarheid houden veelal in het beheersen van alle processen rondom “leren en ontwikkelen” om deze te integreren met de HR processen (en systemen). Medewerkers hebben de regie over hun eigen ontwikkeling en leren samen met andere teams en afdelingen. Het (digitale) ontwikkelplatform is belangrijk voor recruitment, on-boarding en doorstroming en is vormgevend voor de “employer branding”.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

IT strategie, selectie en implementatie | we gaan de wolken in

Projecten op het gebied van digitale transformatie houden veelal in het opstellen van een IT (Cloud) strategie die natuurlijk afgeleid is van de organisatiestrategie. Nieuwe IT technologie maakt nieuwe IT toepassingen mogelijk. Jongbloed Strategen adviseren en begeleiden bij de selectie (soms ook Europese Aanbestedingen) en implementatie van nieuwe bedrijfsbrede ERP of domein-specifieke oplossingen zoals DMS, WFM of BI toepassingen. Met name de overdracht van de project- naar de beheerorganisatie krijgt extra aandacht.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Informatiebeveiliging | cyber secure werken

Projecten op het gebied van informatiebeveiliging houden veelal in het opstellen van een beleid en een operationeel plan voor de uitvoering. Informatiebeveiliging is met de versnelde digitalisering een belangrijk strategisch thema. Data is niet zonder meer veilig. Menselijk falen is aan de orde van de dag waardoor bedrijfsinformatie “op straat komt op te liggen”. Ook gelet op de vele cyberaanvallen is het van belang dat mensen bewust zijn van het gevaar en om IT voorzieningen te beschermen voor kwaadwillig gedrag. Jongbloed Strategen adviseren en begeleiden om informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

(Pre)-Audits | certificeringen

Projecten op het gebied van pre-audits houden veelal in het opzetten van een Administratieve Organisatie gericht op (interne) beheersing. Naast meer zekerheid voor het bestuur, de eigen directie  en management is het aantonen van een zogenaamd “In Control statement” voor externen een gemeengoed aan het worden. Jongbloed Strategen adviseren en begeleiden bij TPM verklaringen zoals ISAE3402 en SOC en bij ISO/NEN certificeringen.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Continuiteit | een blijvende goede reputatie

Projecten op het gebied van continuiteit houden in dat het gaat om klanttevredenheid. Maak de dromen waar door te doen waar je goed in bent. Ken de bedrijfswaarden en draag deze uit. Bepaal de spreekwoordelijke stip op de horizon en deel deze visie met je collega’s. Stel strategische doelen, volg actief de geleverde prestaties en stuur bij indien nodig. Voer een verantwoord fiscaal en financieel beleid door altijd de juiste prijs-kwaliteit verhouding van je aanbod te leveren.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Marktgericht | samenwerken in de keten

Projecten op het gebied van marktgericht werken houden in dat de macht en invloed van de marktpartijen bekend moeten zijn. Samenwerken in de keten vraagt om een andere rolverdeling en ander gedrag van de betrokkenen te ontwikkelen. Belangrijk is onderling vertrouwen.  Het vraagt om nieuwe manieren van samenwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en ervaring. In veel gevallen is het verlagen van de kosten de drijfveer, terwijl ketensamenwerking zeker ook ontwikkelkansen biedt voor een hoger kwaliteitsniveau op diverse onderdelen door een proces van leren en verbeteren. Klantbehoeften staan aan de basis van het proces van marktgericht denken en werken.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Innovatiekracht | succesvol innoveren

Projecten op het gebied van innovatiekracht vragen om nieuwsgierige mensen. Innovatie helpt problemen te overwinnen. Bovendien blijkt dat organisaties die innoveren, weerbaarder in de crisis staan dan organisaties die behoudend blijven. Cruciaal dus dat je ook in crisistijd competitief en wendbaar blijft. Nieuwe product-marktcombinaties en de vertaling hiervan in nieuwe werkwijzen vragen om aandacht en moet je activeren. Een innovatieproces moet ingericht worden en mensen moeten worden geactiveerd om te innoveren. Het gaat immers niet vanzelf.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Klantgericht | werken vanuit de klantbehoefte

Projecten op het gebied van klantgerichte organisaties ontwikkelen het ‘van buiten naar binnen’ denken en handelen.  Ze beginnen bij de wensen en behoeften van hun belangrijkste klanten. Klantgerichte organisaties maken duidelijke keuzes in wat ze wel doen, en wat ze niet doen, en ze weten altijd voor wie ze het doen.  Klantgericht handelen zorgt ervoor dat de hele organisatie, inclusief processen, middelen en niet te vergeten de mensen binnen die organisatie, erop gericht zijn om de wensen en behoeften van hun klanten te vervullen, met inspiratie, creativiteit en passie. Met als doel om lange termijn relaties op te bouwen met die klanten die ertoe doen.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Procesgericht | voortdurende procesoptimalisatie

Projecten op het gebied van procesgericht werken laten het afdelingswerken weg. Het toewerken naar een procesgerichte werkwijze is meer dan het invoeren van nieuw CRM en ERP systeem,  het volgen van wat verandermanagement workshops of het volgen van een training. Het is een groeipad, een ontwikkeling waar het management leiderschap moet tonen en waar de professional nut van moet hebben.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Leverbetrouwbaarheid | beheers de processen

Projecten op het gebied van leverbetrouwbaarheid draait om het beheersen van processen. Procesmanagement raakt vele thema’s, hierbij valt te denken aan: risicobeheersing in de processen, sturen op prestaties, het documenteren van de processen met de hierbij een passende systeemondersteuning en het vinden en doorvoeren van (proces)verbeteringen. Zorg voor interne beheersing als het gaat om het beveiligen van informatie en persoonsgegevens. De menselijke kant van procesmanagement bepaalt uiteindelijk het succes dat wordt behaald. Goed procesmanagement valt en staat met sturen op gedrag. Plan. Do. Check. Act.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Digitale transformatie | automatiseer de processen

Projecten op het gebied van de digitale transformatie halen de onndige verspillingen uit het proces. Het behoeft waarschijnlijk geen groot betoog waarom zoveel organisaties een digitale transformatie ondergaan. Digitale gegevens worden gebruikt om werkzaamheden te vereenvoudigen, digitalisering voegt waarde toe aan elke klantinteractie en de digitale transformatie brengt nieuwe verdienmodellen dichterbij. Digitale transformatie begint bij het opstellen en uitvoeren van de IT (Cloud) strategie gebaseerd op de strategische organisatiedoelen.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Duurzaam inzetbaar | strategisch plannen van personeel

Projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid gaan over vitaliteit. Duurzame inzetbaarheid is een combinatie van mensen aan je binden en de ruimte geven om te ontwikkelen. In een moderne organisatie is het nodig dat je de strategie aanpast aan de veranderende omstandigheden. Mensen zijn de succesfactoren voor de beoogde veranderingen. Jongbloed Strategen helpt bij leren ontwikkelen. Wij gunnen onze klanten gemotiveerd en bevlogen personeel die het verschil maken. Dit gaat niet vanzelf, dit vraagt om activatie.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Managementinformatie | van verantwoorden naar sturen en voorspellen

Projecten op het gebied van managementinformatie leveren u informatie om te beslissen. U mag van Jongbloed Strategen verwachten dat we niet alleen problemen aan de orde stellen, maar ook komen met oplossingen. Niet met de enige silver bullet-oplossing, maar wel met pragmatische oplossingen gericht op uw situatie. U wilt risicomanagement werkend maken in uw organisatie? Laten we wel wezen, u doet al aan risico- en prestatiemanagement. Misschien niet zo gestructureerd, misschien teveel incident-gedreven, maar uw organisatie bestaat nog! Wilt u wat meer dan alleen op uw onderbuik vertrouwen en aan kunnen tonen dat u “in control” bent, dan vraagt dit onderwerp om activatie.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap